اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:20

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:24

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:08

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:24

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:41

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36