اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:38

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:04

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:43

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:40

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:45

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:54

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:43

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:58

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:59

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:00

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:01

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:02

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:39

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:46

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:48

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:34

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:55

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:43

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:12

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:48

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:57

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:30

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:12

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:47

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:40

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:43

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:42

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:26

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:24

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:52

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:34