اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:23

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:50

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:21

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:25

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:16

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:24

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:23

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:01

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:43

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:40

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:16

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:58

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:24

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:24

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:22

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:58

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:11

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:10