اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:19

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:46

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:20

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:13

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:40

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:20

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:28

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:36

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:44

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:30

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:38

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:19

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:32

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:25

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:57

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:30

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:26

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:39

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:31

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:36

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:12

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:54

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:20

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:20

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:24

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:18

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:55

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:07

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:30

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:06