اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:35

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:03

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:33

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:37

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:29

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:57

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:37

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:45

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:52

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:01

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:46

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:55

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:36

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:49

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:42

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:13

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:47

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:43

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:56

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:47

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:53

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:29

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:11

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:37

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:37

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:41

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:35

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:11

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:24

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:47

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:22