اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:34

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:00

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:36

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:35

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:36

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:52

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:37

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:49

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:53

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:57

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:52

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:56

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:35

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:43

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:42

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:23

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:48

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:39

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:02

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:44

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:52

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:26

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:08

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:40

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:35

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:39

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:35

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:17

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:20

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:46

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:26