اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:33

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:00

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:31

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:35

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:27

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:54

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:35

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:43

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:50

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:59

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:44

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:53

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:34

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:46

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:40

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:12

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:45

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:41

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:54

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:45

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:51

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:27

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:08

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:35

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:34

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:39

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:33

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:09

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:21

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:44

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:20