اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19