اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:11

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:37

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:17

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:12

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:19

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:26

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:15

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:31

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:31

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:32

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:35

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:35

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:12

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:17

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:21

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:09

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:28

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:15

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:46

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:20

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:29

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:02

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:45

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:21

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:12

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:15

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:15

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:00

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:56

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:25

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:07