اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:18

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16