اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:37

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09