اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:12

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:39

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:14

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:14

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:12

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:31

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:15

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:26

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:31

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:36

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:29

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:34

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:13

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:23

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:21

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:59

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:26

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:19

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:39

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:23

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:30

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:05

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:47

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:17

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:14

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:18

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:14

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:54

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:59

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:25

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:03