اوقات شرعی تهران

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:12

اوقات شرعی مشهد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:38

اوقات شرعی اصفهان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:18

اوقات شرعی کرج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:13

اوقات شرعی شیراز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:21

اوقات شرعی تبریز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:27

اوقات شرعی قم

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:16

اوقات شرعی اهواز

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:32

اوقات شرعی کرمانشاه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:32

اوقات شرعی ارومیه

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:33

اوقات شرعی آبادان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:36

اوقات شرعی ایلام

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:37

اوقات شرعی اسلام شهر

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:13

اوقات شرعی اردبیل

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:18

اوقات شرعی اراک

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:22

اوقات شرعی بندر عباس

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:11

اوقات شرعی خرم آباد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:29

اوقات شرعی رشت

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:15

اوقات شرعی زاهدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:48

اوقات شرعی زنجان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:21

اوقات شرعی سنندج

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:30

اوقات شرعی ساری

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:03

اوقات شرعی سبزوار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:46

اوقات شرعی شهرکرد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:22

اوقات شرعی شهریار

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:13

اوقات شرعی قزوین

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:16

اوقات شرعی کاشان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:16

اوقات شرعی کرمان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:01

اوقات شرعی گرگان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب16:57

اوقات شرعی همدان

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:26

اوقات شرعی یزد

 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب17:09