وقتی بچه ها والدین را می زنند

میزنمتا...
1397/11/9
1124525

آقا پسر 3 ساله به خاطر یک لیوان آب با دست به صورت مادر می کوبد. مادر می ماند که چه کند؟ بی تفاوت باشد؟ قهر کند؟ اخم کند کافی است یا باید نیشگونی هم به پای بچه بگیرد؟
اول ببینیم چه می شود که بچه مادر یا پدرش را می زند؟
- ممکن است تحقیر و سرزنش شده یا کتک خورده باشد
- ممکن است زیادی محدود شده باشد
- شاید هم مورد بی توجهی قرار گرفته است
- شاید زیاد مورد توجه بوده و حالا با کوچکترین بی توجهی به شدت عصبانی می شود
- شاید صبر کردن یا مهارت کنترل خشم را یاد نگرفته است
شاید نمی داند چگونه نیازها و احساساتش را به زبان بیاورد

توجه به نکات بالا از این رفتار کودک پیشگیری می کند. اما اگر به هر دلیل با این رفتار فرزندتان مواجه شدید:
1. حواستان باشد به هیچ وجه نباید پاسخ مثبتی از این کارش دریافت کند، پس نه به کارش بخندید و نه عصبانی شوید.
2. فوراً با بی توجهی کردن او را تنبیه کنید. مثلاً اگر بغلش کرده اید فوراً او را زمین بگذارید، اگر در حال بازی هستید فوراً بازی را قطع کنید.
3. اگر همسرتان را می زند برای مدتی او را نادیده بگیرید و به همسرتان توجه کنید.
4. هرگز تسلیم خواسته ای که با این روش بیان شده است نشوید.
 
سید مهدی خدایی
بادصبا
همراز سحرخیران، همراه برنامه ریزان