خورشید محمد است و صادق ماه است

جانها فدای دو جان و جانان
1397/9/3
827192

خورشید محمد است و صادق ماه است خورشید همیشه با قمر همراه است

صدای قدم مبارک مولودی می آید که بهانه خلقت است، رحمة للعالمين است و نور مجسم، هم او که جهانی را دگرگون میکند؛ کسی که اهل آسمان او را به "احمد" و زمینیان به "محمد" میشناسنش؛ عرشیان از آمدنش به وجد آمده اند و زمینیان رقص کنان ورودش را نظاره میکنند و اینگونه با خود زمزمه میکنند:

خواهم که باشم ای بی قرینه
میلادت را در شهر مدینه
گنبد خضرا قبله ی دلها
مهرت سرشته در آب و گلها

اما خوشی اهل معرفت افزون است
که صادق آلش نیز امروز مولود است

آری امروز آسمان امامت و ولایت، میلاد ششمین ماه خود را به نظاره نشسته و از نور ملکوتی اش منور و مسرور گشته.

آمده دنیا قرآن ناطق
یوسف احمد امام صادق

ماه درخشانی که بعدها پرتو انوار الهی اش دوازده هزار غنچه جویای محبت و حقیقت را شکوفا کرد و حیات و طراوت تازه ای به جهان بخشید. چرا که با شکوفایی و عطر افشانی آنها، مسیر بوستان حقیقت و رستگاری از بیابان خشک ضلالت و بدبختی جدا شد و سرگشتگان و عاشقان وجه ا... به سرمنزل مقصود رسیدند.

جانها فدای دو جان و جانان
دو سوره نور دو شمس تابان
دو کوه رحمت دو بحر غفران
دو آیینه ی طلعت یزدان
دو دلبر خدایی با حسن خداداد
این دو میلاد باسعادت تهنیت با


محمد فتحی
بادصبا
همراز سحرخیران، همراه برنامه ریزان