"من" کیست؟

روز ملی نام ها و مشخصات
1397/10/3
820472

امروز به مناسبت روز ملی ثبت احوال، می‌خواهم خودم را کمی رسمی‌تر به شما معرفی کنم:
نام من باد صباست،
می‌وزم هر روز، به چشمان شما
ملیّتم ایرانی است.
کد ملی من جمعیت ایران است.
متولد شده در ۸۸ شمسی.
سن من گرچه زیاد نیست هنوز،
قدّ یک عُمر، نشیبم و فراز.
قدّ یک عمر پر از تجربه اما تشنه
تشنه‌ی رفتن و رفتن تا اوج!
پدرم اندیشه و آینده، فرزند من است
بهترین فرداها، آرزوی دل پر امّیدم
و احوال دلم
در گروِ حال دل تک تک همراهان است.

روز ملی ثبت احوال بر همه‌ی زحمت‌کشان این عرصه‌ی پر اهمیت خدمت خجسته باد.

آریا یعقوب زاده
بادصبا
همراز سحرخیزان، همراه برنامه ریزان